قدرت ماه


عقرب و قوس همچون راه شیری محو نورافشانی ماه
باز هم در بارش شهابی برساوشی با باشگاه نجوم ساری
تصویر فوق در زمانی گرفته شده که هنوز ماه در آسمان نورافشانی میکرد.
Title قدرت ماه
Hit 3420
Photographer مجتبی غلامیمجتبی غلامی
Location تلمادره . مازندران
Camera 500D Canon
Lens 18 mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 30sec
Filter uv
ISO 1600
Photography Techniques پانورما از 2 شات
Date of photography 23/5/92


No comments have been posted.

Top