تلمادره

 

بازی رنگها

این تریس هم در شب بارش برساوشی اما بدون ردی از شهاب ثبت شد

راه شیری در تلمادره

تصویر از راه شیری در تلمادره از شهر کیاسر گرفته شده

ردی از خاطره

رد ستاره ها با 246 شات در شب رصدی در تلمادره با دوستان باشگاه نجوم ساری

Top