خورشیدگرفتگی روی آب


امتیاز و حق نشر تصویر: Elliot Severn

گرفت‌ها هم تمایل دارند جفت باشند. دوبار در سال خورشید، ماه و زمین طی فصل گرفت که حدود 34 روز طول می‌کشد، می‌توانند تقریبا در یک خط قرار بگیرند. سپس فازهای کامل و نو ماه با فاصله بیش از 14 روز می‌توانند یک ماه‌گرفتگی و یک خورشیدگرفتگی ایجاد می‌کند. اغلب گرفت‌های جزئی بخشی از هر فصل گرفت است. اما گاهی هم خط بودن در فازهای ماه نو و ماه کامل در یک فصل گرفت به اندازه‌ای نزدیک است تا بتواند یک جفت از ماه گرفتگی و خورشیدگرفتگی کامل (یا کلی و حلقوی) ایجاد کند. برای این فصل گرفت، ماه نو در پی  ماه‌گرفتگی ماه کامل در 26 ماه می، یک خورشید‌گرفتگی حلقوی در امتداد مسیر سایه شمالی خود ایجاد کرد.آن خورشیدگرفتگی به صورت گرفت جزئی در حین طلوع خورشید در 10 ژوئن ، از یک اسکله ماهیگیری در استراتفورد ، کانتیکت در شمال شرقی ایالات متحده ثبت شده است.


Top