تاج ماه‌گرفتگی کلیامتیاز و حق نشر تصویر: Helmut Eder


این ماه چند برابر عجیب و غریب به نظر می‌آید. این ماه یک ماه کامل بود که اختصاصا در این ماه در سال به آن ماه گُل می‌گویند. اما به نظر عجیب نیست
فاز کامل ماه هر ماه یک بار رخ می‌دهد. این ماه یک اَبَرماه بود، یعنی وقتی که ماه در فاز کامل باشد و در عین حال در مدار کمی بیضی‌اش در نزدیک‌ترین فاصله به زمین هم باشد.  تا حدی عجیب ، اَبَرماه کمی بزرگ‌تر و روشن‌تر از ماه کامل به نظر می‌رسد - و این امکان را می دهد که آن‌را اَبَرماه گل بنامیم. این ماه در حال ماه گرفتگی کلی هم بود. یک ماه‌گرفتگی ممکن است کاملاً عجیب به نظر بیاید ، تاریک باشد ، روشن یک‌دست نباشد و اغلب قرمز  - که گاهی قرمز خونی هم خوانده می‌شود. پس، این ماه را می‌توانیم اَبَرماه گُل خونی هم بنامیم. این ماه از لای‌به لای ابرهای نازک دیده می‌شد. این ابرها یک تاج (هاله) کم‌رنگ دورماه به وجود آورده و باعث شده است که آن نه فقط عجیب که رنگی به نظر برسد. این ماه به قدری عمیق ثبت شده است که قلب (مرکز) کهکشان راه شیری، در پس‌زمینه بسیار دور،  در راست و پایین آن دیده شود. این ماه، این سایه ،این کهکشان و این رنگها همه ماه گذشته در نزدیکی کاسیلیس، درNSW استرالیا  و در با یک تک‌شات  ثبت شده است (بعداً با دو عکس پایین ادغام شد که راه شیری را بهتر به تصویر بکشد.)


Top