وقتی سیاهچاله‌ها در هم ادغام می‌شوندحق نشر و امتیاز ویدئو : Simulating Extreme Spacetimes Collaboration


چه اتفاقی می‌افتد وقتی دو سیاهچاله در هم ادغام می‌شوند؟ این نمایش‌نامه عظیم در مرکز کهکشان‌ها و منظومه‌های چندستاره‌ای رخ می‌دهد. در این انیمیشن کامپیوتری مراحل پایانی این گونه ادغام‌ها، درحالیکه اثرات لنز گرانشی در آن زمینه ستاره‌ها دیده می‌شوند را به تصویر می‌کشد. نواحی سیاه، افق‌های رویداد  حاصل از این دو سیاهچاله را نشان می‌دهد، در این بین حلقه پیرامون تغییرات ستارههای پس‌زمینه همان حلقه اینشتین است، اما ستاره‌های پس‌زمین  تنها تصاویر مرئی بیرون از این حلقه اینشتین نیستند، بلکه تصویر داخل حلقه اینشتین را هم نشان می‌دهد. در نهایت دو سیاهچاله یکی می‌شوند. امروزه می‌دانیم مراحل پایانی این ادغام انفجار عظیمی از تابش گرانشی تولید می‌کند که راهی جدید برای دیدن عالم ما است 
   

Top