"سوئیت ست-1" ، ماهواره ای از جنس لباس فضانوردی


حدود 15 سال پیش، یک دست لباس فضانوردی از ایستگاه فضایی بین المللی به بیرون پرتاب شده و شناور شد، اما تحقیقی در این مورد انجام نشد. همه می دانستند که این لباس توسط خدمه ایستگاه فضایی در مدار قرار گرفته است. لباس فضانوردی "اورلان" روسی که با لباس های معمولی کهنه پر شده بود، به "سوئیت ست-1" معروف بود، که مجهز به یک فرستنده رادیویی ضعیف شده و برای چرخش به دور زمین در مدار قرار داده شد. لباس قبل از اینکه سیگنال رادیویی آن به طور غیرمنتظره ای ضعیف شود، دو بار دور زمین چرخید. "سوئیت ست-1" در مدار خود هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین می چرخید تا اینکه پس از چند هفته در جو زمین سوخت و از بین رفت. در تصویر امروز، این لباس فضایی بی جان در سال 2006 و در حین اینکه از ایستگاه فضایی دور می شد، عکسبرداری شده است.

Top