شفق قطبی به شکل پرچم بر فراز سوئد

شفق قطبی به شکل پرچم بر فراز سوئد


این شفق به شکل یک پرچم با طول 50 کیلومتر در یک لحظه ظاهر شد. در اواسط مارس سال 2015 ، پرتاب انبوهی از مواد پر انرژی از خورشید  به سمت زمین، منجر به بروز یکی از طوفان های شدید ژئومغناطیسی سال های اخیر شد. یک نتیجه بصری این زبانه های خورشیدی پر انرژی، ایجاد شفق های شبانه گسترده ای است که در بسیاری از کشورهای نزدیک قطب های مغناطیسی زمین دیده می شود. این عکس که بر فراز کیرونای سوئد گرفته شده ، دارای ساختار پرده مانند غيرعادی عمودی و شفافی است که در ارتفاعات پائین به رنگ سبز و در چندین کیلومتر بالاتر، به رنگ قرمز دیده می شود. منشأ شفق قطبی کمیاب بنفش رنگ مشخص نیست، اما ممکن است شامل یک شفق قطبی آبی رنگ غیرمعمول در ارتفاعی حتی کمتر از ارتفاع شفق  سبز رنگ باشد، که با رنگ قرمز ارتفاع بالاتر ترکیب شده است. اکنون هرچقدر از کمینه فعالیت های خورشیدی می گذرد، نمایش های رنگارنگ شفق های قطبی بر فراز جو زمین افزایش می یابد.


Top