هدف دوربین سوپرکم در روی مریخ

هدف دوربین سوپرکم در روی مریخ


صدای شلیک یک پرتو لیزر چگونه است؟ برای فهمیدن این موضوع نیازی به مشورت با یک استاد ذن نیست، بلکه فقط کافیست به فایل اولین ثبت صدای شلیک پرتوهای لیزر در مریخ گوش دهید. در روز دوازدهم مریخی از مأموریت مریخ نورد استقامت (مصادف با 2 مارس) دوربین سوپرکم که بالای دکل مریخ نورد نصب شده، از فاصله حدود 3.1 متری، 30 بار به صخره ای که "ماز" نام گرفته است شلیک لیزری انجام داد. میکروفون این دوربین صداهای آرام و مقطع پرتوهای لیزر را ثبت کرده است. امواج ایجاد شده در اثر تبخیر شدن تکه های سنگ توسط پرتوهای لیزر در جو نازک مریخ، باعث ایجاد صداهایی می شود، که سرنخی از ساختار فیزیکی هدف ارائه می دهند. قطر این نمای نزدیک دوربین سوپرکم از منطقه هدف "ماز" 6 سانتی متر (2.3 اینچ) است. "ماز" در زبان بومیان ناوایو به معنی مریخ است.


Top