درخت و شفق

درخت و شفق


آیا درخت شما می تواند این کار را انجام دهد؟ تصویر امروز، تقابلی تصادفی بین شاخه های تیره درخت در فاصله ای نزدیک از عکاس و درخشش شفق قطبی در فاصله ای دور است. زیبایی شفق قطبی و شباهت آن با درختی در همان حوالی، عکاس را به حدی مسحور کرده که لحظه ای عکاسی را فراموش کرده است. در صورتی که از زاویه مناسب نگاه کنیم، شفق قطبی را می توان به عنوان برگهای درخت در نظر گرفت. خوشبختانه، قبل از اینکه شکل شفق قطبی تغییر کند، عکاس به خود آمده و این لحظه شگفت انگیز را ثبت کرده است. شفق قطبی معمولاً در اثر انفجارهای خورشیدی و بارش الکترونهای پر انرژی  بر روی جو زمین و در ارتفاع 150 کیلومتری ایجاد می شود. این همکاری غیر معمول میان زمین و آسمان در مارس سال 2017 در ایسلند روی داده است.


Top