چرخه طلوع خورشید طی یک سال

چرخه طلوع خورشید طی یک سال


آیا خورشید همیشه از یک جهت مشخص طلوع می کند؟ خیر. با گذشت روزها، جهت طلوع خورشید نیز تغییر می کند. تصویر امروز جهت طلوع خورشید در طول سال 2019 را نشان می دهد که از نزدیکی شهر امان، اردن دیده می شود. دوربین در تصویر همیشه رو به شرق بوده، و شمال در سمت چپ و جنوب در سمت راست قرار گرفته است. اگرچه خورشید به طور کلی همیشه از شرق طلوع می کند، اما در انقلاب زمستانی دسامبر از جنوب شرقی و در انقلاب تابستانی ژوئن از منتهی الیه شمال شرقی طلوع می کند. امروز انقلاب زمستانی در ماه دسامبر است، در نیمکره شمالی کوتاه ترین روز را تجربه می کنند و در نیمکره جنوبی طولانی ترین روز را. در بسیاری از کشورها، انقلاب زمستانی ماه دسامبر یک تغییر رسمی در فصول محسوب می شود: به عنوان مثال اولین روز زمستان در شمال. گرمایش خورشید و انرژی ذخیره شده در سطح زمین و جو در زمستان به کمترین حد خود می رسد، که باعث می شود ماه های زمستان سردترین بخش سال باشند. اگر نیمه پر لیوان را در نظر بگیریم، از امروز تا ماه ژوئن در نیمکره شمالی به مدت زمان روزها افزوده می شود.


Top