زهره، عطارد و هلال ماه

زهره، عطارد و هلال ماه


زهره، عطارد و هلال ماه:
بامداد روز گذشته مردم سراسر سیاره زمین با روشن شدن آسمان قبل از طلوع فجر، با هلال باریکی از ماه مواجه شدند. این عکس فوری ساده، این هلال باریک ماه را در حالی که قسمت تاریک آن به خوبی توسط خورشید روشن شده است درست قبل از طلوع آفتاب از جزیره اورتیگیا، سیراکیوز، سیسیل ایتالیا ثبت کرده است. سیارات داخلی منظومه شمسی یعنی زهره و عطارد که معمولاً در آسمان زمین در اطراف خورشید پرسه می زنند، با منظره آرام دریا شریک شده اند. همچنین در این کادر، در سمت راست صفحه چرخش ماه و سیارات ، ستاره درخشان اسپیکا، که ستاره آلفای صورت فلکی دوشیزه و یکی از 20 ستاره درخشان آسمان شب است قرار دارد. فردا ماه نو خواهد بود. قسمت تاریک قرص ماه نوید بخش شبهای تاریک بیشتر برای زمین در هفته آینده است و فرصتی مناسب برای تماشای بارش شهابی اسدی.

Top