حلقه جوی زهره

حلقه جوی زهره


چرا زهره با حلقه ای روشن احاطه شده است؟ این حلقه نادر که گاه به آن حلقه آتش گفته می شود ، ناشی از تابش نور خورشید از اطراف یک جسم است. این پدیده معمولاً در هنگام خورشید گرفتگی حلقوی در اطراف ماه نیز مشاهده می شود. همچنین وقتی زهره یا عطارد نیز از مقابل قرص خورشید عبور می کنند، حلقه آتش قابل مشاهده است. اما در تصویری که هفته گذشته گرفته شده است، زهره مستقیماً از مقابل خورشید نمی گذرد. حلقه کامل جوی ناشی از شکست نور خورشید در جو غلیظ زهره است. زهره طی حضیض مداری خود از یک درجه ای خورشید گذر کرده و از آسمان شامگاهی به آسمان صبحگاهی منتقل می شود. درخشندگی شدید خورشید در این جدایی زاویه ای نزدیک، گرفتن چنین تصویری را بسیار دشوار می کند. تصویر امروز با استفاده از فیلتر موقت برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید گرفته شده است. این تصویر از تورتون ، لسترشایر انگلستان گرفته شده است. نور آبی آسمان نشان می دهد که این تصویر در طول روز گرفته شده است.

Top