آنالمای ماه

آنالمای ماه


يک "آنالما" منحنی 8 شکلی است که در نتیجه ثبت موقعیت روزانه خورشید به مدت یک سال، به دست می آيد. اما ترفند تصویربرداری از ماه این است که کمی بیشتر صبر کنید. به طور متوسط ماه هر روز حدود 50 دقیقه و 29 ثانیه دیرتر از روز قبلی در همان موقعیت قرار می گیرد. بنابراین ساعت عکسبرداری از ماه، روزانه 50 دقیقه و 29 ثانیه جابجا می شود. در طی یک ماه قمری، منحنی شبیه به "آنالما" ایجاد می شود زیرا موقعیت واقعی ماه به دلیل چرخش و مدار بیضوی آن متغیر است. برای ایجاد این تصویر ترکیبی از یک "آنالمای" قمری، عکاس آن Gyorgy Soponyai یک ماه قمری از 26 مارس تا 18 آوریل، محلی در نزدیکی خانه اش در حومه Mogyorod مجارستان را انتخاب کرده است. فازهای قمری هلالی بسیار نازک و کم نور برای ثبت، به ماه نو منتهی می شود. در افق جنوب غربی ، چراغ های بوداپست در فاصله ای دور از محل عکاسی دیده می شود و فريم مربوطه در 27 مارس ثبت شده است.


Top