ماه کامل بهاری

ماه کامل بهاری


از خانه ما این ماه کامل بسیار روشن بنظر می رسید. از سراسر سیاره ما، به هنگام غروب خورشید امسال در تاریخ های 7 و 8 آوریل ، اولین ماه کامل پس از اعتدال بهاری در بهار نیمکره شمالی طلوع کرده است. امسال فاز کامل ماه آوریل در نزدیکترین نقطه در مدار بیضوی خود به زمین روی داده است. در حقیقت، این نزدیک ترین ماه کامل سال 2020 بود که آن را به درخشان ترین ماه کامل سال تبدیل کرد. برای انتقال حس بصری واقعی، طیف وسیعی از نوردهی ها برای ثبت شاخ و برگهای پیش زمینه و قرص ماه روشن باهم ترکیب شده اند. این تصویر امیدوارکننده از بهار از یک باغ خانگی در منطقه چونگ کینگ چین ثبت شده است.


Top