از حضیض تا اوج

از حضیض تا اوج


در تاريخ 5 ژانویه 2020 اولين حضیض خورشیدی امسال رخ داد. حضیض خورشیدی نقطه ای از مدار بیضوی زمین است که فاصله زمين از خورشید به کمترين مقدار خود می رسد. البته فاصله خورشید از زمین تعیین کننده فصول نیست. بلکه شیب انحراف محور چرخش زمین است که باعث ايجاد فصل ها می شود، بنابراین ژانویه در نيمکره شمالی زمين زمستان و در نیم کره جنوبی زمين تابستان است. اما این بدان معنی نيست که در تاریخ 5 ژانویه خورشید در بزرگترین اندازه ظاهری خود قرار داشت. این کامپوزیت دو تصویر از خورشید را مقایسه می کند ، که هر دو از سیاره زمین با همان تلسکوپ و دوربین یکسان گرفته شده است. نيمه سمت چپ عکس در حضیض سال 2020 و نيمه سمت راست یک هفته قبل از تاریخ 4 ژوئیه سال 2019 که خورشيد در اوج خود بوده است ثبت شده است. در حالت عادی تشخیص تغییر در قطر ظاهری خورشید در حضیض و اوج آن سخت و کمی بیش از 3 درصد است. حضیض 2020 و اوج خورشیدی 2019 نزدیکترین و دورترین حضیض و اوج قرن بیست و یکم است.


Perihelion to Aphelion
Image Credit & Copyright: Ian Griffin (Otago Museum)

Top