رنگین کمان آتش بر فراز ویرجینیای غربیامتیاز تصویر :  Christa Harbig

چه اتفاقی برای این ابر افتاده است؟ کریستال‌های یخ در یک ابر سیروس مثل منشورهای شناور کوچک رفتار کرده‌اند.  چون این ابرها شبیه شعله هستند و به موازات افق شکل می‌گیرند و کمانی‌شکل هستند به طور غیررسمی به آن‌ها رنگین‌کمان آتش گفته می‌شود. برای اینکه کمان دیده شود، خورشید باید حداقل ۵۸ درجه در آسمان ارتفاع داده باشد تا ابرهای سیروس بتوانند در پایین آن شکل گیرند. همین‌طور می‌بایست کریستال‌های شش ضلعی یخ به طور افقی قرار بگیرند تا شکست نور به شکل درستی انجام شود . بنابراین، دیدن شدن کمان‌های آتش غیر معمول نیست. این تصویر از رنگین‌کمان آتش اوایل این ماه (اگوست) در نزدیکی کوه North Fork  در غرب ویرجینیا ایالت متحده ثبت شده است.


Top