آتش در فضاامتیاز تصویر: NASA

آتش در فضا چگونه است؟ در جاذبه‌ی روی زمین ، هوای گرم بالا رفته و منبسط می‌شود و باعث می‌شود شعله‌های به شکل قطره‌ی اشک شود. با این حال، در ریزگرانش ایستگاه فضایی بین‌المللی پر از هوا، شعله‌های آتش کروی هستند. آتش به فراگیری سریع اکسیژن وابسته است و شعله‌ها در فضا هنگامی که به طور تصادفی در همه‌ی جهات شناور می‌شوند وقتی با مولکول‌های جدید اکسیژن برخورد می‌کنند کره‌ی پوششی ایجاد می کند. این عکس که در محفظهی احتراق ایستگاه فضایی گرفته شده است، شعله‌ای کروی که خوشه‌هایی از دوده‌ی درخشانِ داغ را پوشانده است، نشان می‌دهد. بدون اکسیژن، در خلاء فضای خالی ، آتش بلافاصله خاموش می‌شود. بسیاری از واکنش‌های شیمیایی مربوط به آتش پیچیده است و آزمایش کردن آن‌ها در ریزگرانش به بشر کمک می‌کند تا نه فقط آتش را بهتر درک کند، به بلکه چگونگی خاموش کردن آتش هم کمک می‌کند.


Top