قاب شده با درختان: پنجره‌ای رو به کهکشان


امتیاز و حق نشر تصویر : Will Godward

عکاس مدتی این تصویر را در ذهنش مرور کرد. او می‌دانست که اجرام بالای سرش بسیار درخشان هستند - چون نور آنها کمترین میزان پراکندگی جوّی را داشت. همچنین می‌دانست که مرکز کهکشان راه شیری ما در این زمان از سال در استرالیای جنوبی تقریباً در نیمه شب بالای سرش است. او با این تصویر ذهنی به اعماق جنگل کویپتو جایی که کاج‌های بلند رادیاتا بخش اصلی از آسمان را مسدود کرده است، رفت. پنجره‌ای که با درختان قاب شده بود، او ترکیبی از طبیعت محلی و دورتر را به تصویر کشید. مجموعا شانزده عکس از درخت و کهکشان راه شیری ثبت کرد. قلب العقرب ستاره‌ی نارنجی درخشان در چپ تصویر و صفحه‌ی مرکزی کهکشان ما است، و ستاره‌ی آلفا قنطورس همان ستاره‌ی درخشان در راست و مرکز تصویر است. مرکز کهکشان ما درست زیر قلب العقرب است.  بعد از چند ساعت و چرخش زمین مرکز کهکشان را به طرف بالا و چپ جابه‌جا شد- و دیگر از پشت درختان دیده نمی‌شود ، اکنون تصویر ذهنی او برای همیشه امن بود چون آن‌ها ثبت کرده بود.Top