ماه ترکیبی

مشاهده

مهسا محرمی
مشاهده :2280 مرتبه

Solar Mixed

مشاهده

رحیم حیدرنیا
مشاهده :2389 مرتبه

Solar Images

مشاهده

رحیم حیدرنیا
مشاهده :2182 مرتبه

همدم زمین

مشاهده

حمیدرضا قنواتی
مشاهده :1401 مرتبه

دیدار ، آن سوی زمین

مشاهده

Mohammad Rahimi
مشاهده :2885 مرتبه

دو گذر در کمتر از 48 ساعت

مشاهده

مهدی رحیمی
مشاهده :2621 مرتبه

چهار سیاره در یک شب

مشاهده

احسان رستمی زاده
مشاهده :2432 مرتبه

venus

مشاهده

ساعد نصر
مشاهده :2246 مرتبه

Moon

مشاهده

ساعد نصر
مشاهده :2142 مرتبه

ماه تربیع

مشاهده

علی رحیمی
مشاهده :2187 مرتبه

كپرنيك ، اراتوستن و ...

مشاهده

سید محمد سروش کاظمی
مشاهده :2258 مرتبه

ماه از نمای نزدیک

مشاهده

علیرضا محمدی
مشاهده :4213 مرتبه

ماه در آسمان / بهمن ماه

مشاهده

محمود اندام
مشاهده :1800 مرتبه

لکه های خورشید ی

مشاهده

علی رحیمی
مشاهده :2363 مرتبه

Sunspot

مشاهده

احسان رستمی زاده
مشاهده :2176 مرتبه

Jupiter

مشاهده

احسان رستمی زاده
مشاهده :2396 مرتبه

sunspot1967&1968

مشاهده

مهدی رحیمی
مشاهده :2406 مرتبه

خورشیدگرفتگی 12 آبان 1392

مشاهده

محمد گیتی زاده
مشاهده :2423 مرتبه

لکه های خورشید

مشاهده

سجاد اصغری
مشاهده :2551 مرتبه

Super & Micro Moon

مشاهده

حمید بهاری نیا
مشاهده :2424 مرتبه
Top