مهمانی

 

مهمانی آسمان شب

شبی که ماه نبود مهمانی آسمان شب رفتیم. در ابتدا فقط مشتری و زحل آمدند و بعد کهکشان خود را نمایان کرد.

مهمان ناخوانده

در تاریخ ۴ مهر ۹۸، در سفری با سازمان جغرافیایی به مکانی رفتیم که از قبل اعلام نشده بود و تبدیل هیجان انگیز ترین سفری شد که تا به حال رفته ام.

Top