شعله

 

درون سحابی شعله


Flaming star nebula

سحابی ستاره شعله‌ور یک سحابی نشری، بازتابی در صورت فلکی ارابه ران در اطراف ستاره متغیر ا ای ارابه ران می باشد. فاصله این سحابی از ما 1500 سال نوری و وسعت آن حدود 5 سال نوری است متاسفانه بدلیل ابری شدن هوا و باران ناگهانی، دیتای جمع آوری شده خیلی کم

شعله های حلقه دجاجه


سحابی IC405 یا ستاره شعله ور


تصویر نجومی روز ناسا: سحابی ستاره شعله ور

چرا به ای‌ئی ارابه ران (AE Auriga)، ستاره شعله ور گفته می‌شود؟

Flaming Star Nebula سحابی ستاره شعله ور


سحابی سر اسب و شعله

NGC 2024, NGC 2023, Horsehead nebula, IC 434, IC 432, IC 431, The star Alnitak (ζOri)

IC434 - Horsehead nebula & FLAME NEBULA


سحابی سر اسب و شعله


سحابی " ستاره‌ی شعله‌ور "


Top