حوالی

 

آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


آسمان از ما چشم بر نمی دارد

حوالی ظهر بود، بعد از چند روز هوا آفتابی شده بود. وقت خوبی بود برای عکاسی و قدم زدن. اینجا اطراف روستای لاسم است. ما چندین روز اینجا چادر زده بودیم و این رودخانه کم کم شده بود حیاط خانه ی ما که خورشید هم با همکاری ابرها حال خوب ما را تکمیل کرد.

خورشید گرفته

خورشید گرفتی 5 دی 98

Dead Earth And Live Sky

زمین خشک شده از خشکسالی در زیر آسمان زیبا

گذر عطارد


Trifid Nebula and his companion

M20 and M21

کهکشان راه شیری و مثلث تابستانی / milky way galaxy summer triangle

در این نما سه ستاره مثلث تابستانی در راه کهکشان دیده می شود.

ISS transit across the moon face

گذر ایستگاه بین المللی فضایی از مقابل قرص ماه.

کهکشان آندرومدا

نمایی از کهکشان آندرومدا M31

Astrography


Top