باوباب

 

برندگان مسابقه جهانی عکاسی نجومی PNA معرفی شدند.

برندگان مسابقه جهانی عکاسی نجومی PNA (Photo Night Scape Award) معرفی شدند. در میان برندگان ، طاها قوچکانلو عکاس آسمان شب ایرانی و از اعضای تحریریه وبگاه نگاره های آسمان شب SkyPix.org نیز دیده میشود.

کهکشان بر فراز درختان کهن سال باوباب

تصویری موزاییکی (سه فریم عمودی) از راه شیری بر فراز درختان کهنسال و تنومند باوباب ، در شبی آرام و رویایی ، در یکی از شفافترین آسمان هایی که دیده ام.

Top