ابریشم

 

انسان و اسمان

غروب مرکز کهکشان در اسمان تاریک روستای زیبای عشین

در مسیر راه ابریشم

همه چیز فراهم شد، شب، آسمان پر ستاره، مهتاب و در میانه ی راه ناشناخته، سکوت بیابان گسترده شده بود. تنها صدای شاتر هر بیست ثانیه در حیاط کاروانسرا می پیچید و با صدای باد در می آمیخت.

جاده ی ابریشم

عکس در طولانی ترین خسوف قرن در کویر سه قلعه گرفته شده که در هنگام خسوف کلی کهکشان و ماه در کنار یکدیگر به وضوح مشاهده می شدند.

رد شهاب سنگ بر فراز یک کاروانسرا


همایش نجومی تبریز

انجمن نجوم آیاز تبریز با مشارکت موسسه مدار ۲۷ درجه برگزار می کند:

Top