در مسیر راه ابریشم


همه چیز فراهم شد، شب، آسمان پر ستاره، مهتاب و در میانه ی راه ناشناخته، سکوت بیابان گسترده شده بود. تنها صدای شاتر هر بیست ثانیه در حیاط کاروانسرا می پیچید و با صدای باد در می آمیخت.
۵۱۷ عکس می باشد که به شیوه ی لانگ اکسپوژر عکاسی شده است و در مرحله بعد در نرم افزار بر هم گذاری شده است.
Title در مسیر راه ابریشم
Hit 1201
Photographer علی رشیدی فرعلی رشیدی فر
Location پارک ملی کویر
Camera 5D markIII
Lens 24-70
Lens Aperture 5.6
Exposure 20 seconds
ISO 800
Accessories سه پایه و ریموت کنترل
Date of photography ۹۸/۱۱/۱۸


No comments have been posted.

Top