ماه بازی گوش سحابی می سازد


Title ماه بازی گوش سحابی می سازد
Hit 3203
Location اصفهان
Camera sony H50
Lens Aperture 4.5
Exposure 1/8
ISO 800
Date of photography 1391/08/09


1 comments have been posted.

چه نگاه جالبی ! یک سحابی بازتابی بسیار نادر !
Top