عقاب نشسته بر شانه سرو


عکسی از صورت فلکی عقاب بر شانه سرو کهنسال روستای زرتشتی نشین مبارکه تفت
Title عقاب نشسته بر شانه سرو
Hit 2507
Location روستای مبارکه تفت
Camera canon 550D
Lens 18-55


No comments have been posted.

Top