اقمارمشتری


چهارقمرازبزرگترین اقمارمشتری به ترتیب فاصله ازاین سیاره عبارتند از :آیو /اروپا /  گانیمد و کالیستو به این  چهارقمر اقمار گالیله ای می گویند.
Title اقمارمشتری
Hit 2102
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قايمشهر
Camera وب کم orion
Telescope نیوتونی 130 میلی متری
Date of photography مهرماه 1391


No comments have been posted.

Top