شهر و ستارگان


Title شهر و ستارگان
Hit 3873
Location تهران
Camera Canon EOS 6D
Lens canon 8-15mm Fisheye
Lens Aperture 8
Exposure 1 دقیقه
ISO 50
keyword
ستارگان


1 comments have been posted.

خیلی خوب. این مدل عکاسی از موضوعات شهری و آسمان خیلی خوب هستند. اتفاقا کار سختی هم هست که بشه ستارگان را در این آلودگی نوری و هوا ثبت کرد. استفاده از لنز 8-15 ( مبارک باشه ! ) کار شما را خیلی خوب و جالب ثبت کرده. موفق باشید
Top