طلوع ماه در میدان نقش جهان اصفهان


تصویر زیبای طلوع ماه در میدان نقش جهان اصفهان
Title طلوع ماه در میدان نقش جهان اصفهان
Hit 3925
Photographer مهدی طالبیمهدی طالبی
Location اصفهان
Exposure 2*10
Photography Techniques HDR
keyword
طلوع


No comments have been posted.

Top