آسمان شب


Title آسمان شب
Hit 3387
Location حوالی ماهان
Camera canon 40D
Lens canon 18-55
Lens Aperture 3.5
F 18
Exposure 30
ISO 1600
Photography Techniques panorama


2 comments have been posted.

سپاسگذارم جناب رحیمی
تصویر زیبا و کادر بندی هم خیلی خوب انجام شده ، انگار آسمان با کادری از درختان سبز تزیین شده است. ممنون و موفق باشید
Top