پیچ خطرناک...


جاده منتهی به عسلویه 
عکس ترکیبی از 5 شات جاده و 102 شات جهت رد ستاره ها!
Title پیچ خطرناک...
Hit 3296
Photographer عباس محمدیعباس محمدی
Location لامرد - گردنه فاریاب
Camera نیکون d300s
Lens 18-200
Photography Techniques ترکیبی
keyword
ستارگان


2 comments have been posted.

جناب محمدی عزیز عکس خیلی زیبایی است. نورهای ماشین ها در دو سوی مختلف ، نور های مزاحم در دور دست و حرکت ستارگان نمای زیبایی خلق کرده است. بسیار خوب موفق باشید
واقعی زیبا. توازن رنگ و میزان رد ماشین ها و ستاره ها بسیار ستودنیست. رنگ و کادربندی عکس بسیار دلنشینه به شکلی که میل فرد رو به دیدن و کند و کو کردن بصری در عکس کاملا تحریک میکند
Top