تجمع ماه و سیارات بر فراز برج رادکان


تصویر فوق مربوط به تجمع سیارات و ماه بر فراز برج رادکان در شهریور 1389 می باشد.رد آبی رنگ سمت چپ ماه مربوط به ستاره سماک اعزل و رنگ زرد سمت راست ماه مربوط به سیاره ناهید و رد نارنجی در راست آن سیاره مریخ می باشد.همچنین رد زرد رنگ در راست تصویر سیاره زحل می باشد.در ضمن سیاره عطارد نیز در این تجمع حضور داشت اما به دلیل ارتفاع کم و غبارآلود بود آسمان در تصاویر ثبت نشده است

Title تجمع ماه و سیارات بر فراز برج رادکان
Hit 3773
Location روستای رادکان
Camera Canon 450D
Lens Tamron 18-200@35


No comments have been posted.

Top