خسوف


شبی بی نظیر بود برای من ماه گرفتگی با وجود مشکلات فراوان اما تونستم عکس هایی رو ثبت کنم که خستگیم رو در اورد و خودم رو راضی کردد
Title خسوف
Hit 1919
Photographer سروش احمدیسروش احمدی
Location روستای هونجان،اصفهان
Camera Canon 5D markII
Lens Aperture 4
Telescope vixen R200SS
F 800
Exposure 2
ISO 100
Accessories T-ring ،مقر EQ-6
Date of photography بامداد 6 امرداد 1397


No comments have been posted.

Top