شعرای یمانی (sirius)


ستاره شعرای یمانی یاهمان شباهنگ در صورت فلکی کلب اکبر قرارداردو ستاره ای سفید آبی با طیف A1 V که فاصله آن تا ما 8/8 سال نوری است. این ستاره 25برابرخورشیداست و درخشان ترین ستاره آسمان شب است ضمن اینکه قدر ظاهری آن منهای 1/46می باشد.
Title شعرای یمانی (sirius)
Hit 4952
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قائم شهر
Camera starshoot orion
Telescope LX90 Meade 10"
Photography Techniques فیلم برداری
Accessories بارلو 2x
Date of photography 92/8/17


No comments have been posted.

Top