M16


تصویر کراپ شده از سحابی زیبای عقاب.علت کراپ صرفا مشاهده بهتر رنگهای زیبای داخل سحابیست که عموما در سایر عکسها (حتی عکسی که خودم دو سال پیش ثبت کرد) قرمز نمایش داده می شود.
16 * 300 sec L
10 * 300 R G B
ASI 1600 MMC
William Optics flt 110 + 0.8 reducer-flattener
NEQ6 pro
Title M16
Hit 1911
Photographer حمید ناصریحمید ناصری


No comments have been posted.

Top