دب اکبر در مسیر جاده


Title دب اکبر در مسیر جاده
Hit 6256
Location منطقه دربیدیگ
Camera canon 40D
Lens 14mm
Lens Aperture 2.8mm
Exposure 30s
ISO 1250
Photography Techniques پاناراما
Date of photography خرداد 92


2 comments have been posted.

بله،از فیلتر دی فیوزر استفاده شده است جناب رحیمی.
ستارگان دب اکبر به زیبایی در تصویر دیده میشوند. آیا از فیلتری خاص استفاده کرده اید ؟
Top