خورشیدگرفتگی و پروازامتیاز و حق نشر تصویر: Zev Hoover, Christian Lockwood, and Zoe Chakoian

روز 20 خرداد (10 جون) ماه نو از مقابل خورشید گذر کرد. این سایه فقط دو روز بعد از رسیدن به اوج مداری‌اش، دورترین نقطه در مدار بیضی‌اش، به همراه اندازه ظاهری کوچک ماه یک خورشیدگرفتگی حلقوی را رقم زد. فاز حلقوی کوتاه اما چشمگیر خورشیدگرفتگی، قرص درخشان خورشید به شکل حلقه‌ای از آتش در طول مسیر باریک سایه در نواحی شمالی سراسر کره زمین  مشاهده شد. ابری بودن آسمان در صبح زود در سواحل شرقی ایالت متحده مناظر زیبا و تماشایی از خورشیدگرفتگی جزئی رقم زد. در این تصویر ترکیبی دیجیتالی، از ساحل کوینسی در جنوب بوستون در ماساچوست طلوع هم‌زمان ماه و خورشید در این توالی از فریم‌های پشت هم نزدیک به زمان اوج گرفت ثبت شده است. توالی تصادفی از مسیر موجی شکل حرکت یک پرنده به سایه ماه در هنگام طلوع خورشید اضافه شده است.

 


Top