اوج ماه‌گرفتگی و راه شیری


امتیاز تصویر و حق نشر: John Kraus

دیروز ماه کامل ماه مِی که اتفاقا در حضیض (نزدیک‌ترین فاصله) زمین هم قرار داشت، از سایه زمین عبور کرد و ساکنان اطراف اقیانوس آرام را سرگرم کرد. در این مجموعه فیلم گذرزمان (تایم‌لپس) که مراحل کامل ماه‌گرفتگی را نشان می‌دهد، ماه در حال غروب را در رشته کوه سیرانوادا در شمال غربی آمریکا است. ماه کم‌ارتفاع در افق غربی در مرحله اوج گرفت در دو نوردهی مجزا ثبت شده است. ترکیب این دو نوردهی ماه گرفته‌ و سرخ را در پس زمینه تاریک آسمان و نور پخش‌شده‌ی ستارها را در نوار راه شیری نشان می‌دهد. تصاویر 5 دقیقه یک بار با دوربین ثابت گرفته شده و مراحل مخلف گرفت را نشان می‌دهد. در پس‌زمینه تصویر بشقاب رادیو تلسکوپ رصدخانه رادیویی دره اونز در کالیفرینا که آسمان را نشانه رفته است، دیده می‌شود.


Top