مریخ بر فراز حلقه سنگی دودو

مریخ بر فراز حلقه سنگی دودو


علت وجود این تخته سنگهای بزرگ در اینجا چیست؟ یکی از مشهورترین دوایر سنگی سنگهای پنج گانه "دودو" در نورث آمبرلند انگلستان است. هنگامی که بالای یک تپه متوسط رو به یک فضای باز می رسید، با یک پیاده روی کوتاه در زمین های بایر، به مجموعه ای از تخته سنگهای غیرعادی به اندازه انسان می رسید که کاملاً از سایر عوارض موجود در اطراف خود متمایز هستند. سطوح شیاردار، سوراخ سوراخ  و شدیداً هوازده این ماسه سنگهای نرم، گویای قدمت 4000 ساله آنها است. اما علت قرارگیری آنها در اینجا هنوز ناشناخته است. تصویر امروز که ترکیبی از دو فریم متوالی از یک محل است، در ماه اکتبر سال گذشته در حالی که زمین و مریخ با فاصله کمی در حال عبور از کنار یکدیگر بودند، در زیر آسمانی پرستاره گرفته شده و باعث شده سیاره سرخ به طور استثنائی بزرگ و درخشان ثبت شود. مریخ هم اکنون نیز پس از غروب خورشید قابل مشاهده است، اگرچه طی چند ماه آینده به طور قابل توجهی نزدیک به افق خواهد بود.


Top