محل فرود مریخ نورد استقامت از دید مدارگرد شناسائی مریخ

محل فرود مریخ نورد استقامت از دید مدارگرد شناسائی مریخ


در این عکس با وضوح بالا که از مدارگرد شناسایی مریخ گرفته شده، محل فرود مریخ نورد یک روز پس از فرود باشکوه آن روی سطح مریخ دیده می شود. تصویر دوربین مدارگرد همچنین موقعیت مدول فرود مأموریت مریخ 2020 ، سپر حرارتی و چتر نجات و سپر پشتی را نشان می دهد که استقامت را به سطح مریخ رسانده اند. هریک از مستطیل های رنگی روی تصویر، به اندازه 200 متر (650 فوت) از کف دهانه "جزرو" را پوشش می دهند. استقامت در مرکز الگوی ایجاد شده توسط اگزوز موشک های مدول فرود در حالی که مریخ نورد را تا سطح مریخ پایین می آورد، دیده می شود. بعد از مانور فرود توسط جرثقیل فضایی، مدول فرود پرواز کرد تا در یک فاصله ایمن از مریخ نورد سقوط کند، که موقعیت نهایی سقوط آن با یک الگوی تیره رنگ V شکل مشخص است. سپر حرارتی، چترها و سپر پشتی که پس از جدا شدن یکی پس از دیگری روی مریخ سقوط کرده اند در این تصویر با وضوح بالا از مدارگرد مریخ مشخص شده اند.


Top