پرتاب اشعه لیزر برای رام کردن آسمان

پرتاب اشعه لیزر برای رام کردن آسمان


چرا ستاره ها چشمک می زنند؟ جو ما مسبب آن است زیرا بسته های هوای خنک، با حرکت مداوم خود، مسیرهای نور رسیده از اجرام نجومی دوردست را بطور پیوسته منحرف می کنند. تلاطم جوی برای ستاره شناسان مشکل بزرگی است زیرا تصاویر اجرام مورد مطالعه را تار می کند. تلسکوپ موجود در این تصویر، واقع در رصدخانه اروپایی مونت پارانال، مجهز به چهار چشمه نور لیزر برای مقابله با این تلاطم است. لیزرها به رنگی تنظیم می شوند که اتمهای سدیم شناور در جو زمین را که از عبور شهاب ها باقی مانده اند تحریک کند. این جرقه های سدیم درخشان به عنوان ستاره های مصنوعی عمل می کنند که چشمک زدن آنها بلافاصله ثبت می شود و به آینه انعطاف پذیری منتقل می شود که صدها بار در ثانیه تغییر شکل می دهد و بدین ترتیب تلاطم جو را خنثی و تصاویر واضح تری ایجاد می کند. حذف چشمک ستاره ها یک فناوری در حال توسعه است و این امکان را به ما می دهد تا در بعضی موارد تصاویری با سطح کیفی تصاویر تلسکوپ فضایی هابل از روی زمین بگیریم. این روش همچنین منجر به کاربردهایی در علم بینایی انسان شده است و برای بدست آوردن تصاویر بسیار واضح از شبکیه چشم انسان استفاده می شود.

Firing Lasers to Tame the Sky
Image Credit & Copyright: Juan Carlos Muñoz / ESOText: Juan Carlos Muñoz


Top