خوشه کهکشانی جاثی

خوشه کهکشانی جاثی


خوشه کهکشانی جاثی:
اینها کهکشانهای خوشه جاثی هستند، مجمع الجزایری که حدود 500 میلیون سال نوری از ما فاصله دارند. این خوشه که با نام  آبل2151  نیز شناخته می شود، مملو از کهکشان های مارپیچی غنی از گاز و غبار است، اما کهکشان های بیضوی نسبتاً کمی دارد که فاقد گاز و گرد و غبار و در نتیجه ستاره های تازه متولد شده هستند. رنگها در این تصویر ترکیبی از عمق این منطقه به وضوح کهکشانهای ستاره ساز را به رنگ آبی و کهکشانهایی با جمعیت ستاره ای قدیمی تر را به رنگ زرد نشان می دهد. این تصویر واضح تقریباً 1/2 درجه از مرکز خوشه را شامل می شود که وسعتی بیش از 4 میلیون سال نوری را در بر می گیرد. پدیده پراش اطراف ستاره های پیش زمینه درخشان تر مربوط به کهکشان راه شیری ما بوده و توسط تیغه های نگهدارنده آینه تلسکوپ تولید می شوند. به نظر می رسد در این نمای کیهانی بسیاری از کهکشان ها با یکدیگر برخورد می کنند یا در هم می آمیزند و بعضی دیگر نیز تغییر شکل یافته اند که شاهدی واضح برای این مساله است که کهکشان ها در خوشه های کهکشانی معمولاً با یکدیگر تعامل دارند. در حقیقت، خوشه جاثی ممکن است در نتیجه ادغام مداوم خوشه های کهکشانی کوچکتر به وجود آمده باشد و تصور می شود که شبیه خوشه های کهکشانی جوان در فواصل بسیار دورتر و در اوایل تشکیل جهان باشد.

Top