خورشیدگرفتگی زیر پای ایستگاه فضایی بین المللی

خورشیدگرفتگی زیر پای ایستگاه فضایی بین المللی


سایه تاریک ماه نو در 21 ژوئن سیاره زمین را لمس کرده است. یک دوربین با کیفیت بالا نصب شده در بدنه خارجی ایستگاه فضایی بین المللی عبور سایه ماه از نزدیکی مرز قزاقستان و چین را از مدار زمین ثبت کرده است. البته کسانی که روی زمین در زیر سایه مرکزی ماه هستند می توانند گرفت حلقوی خورشید را مشاهده کنند. در پیش زمینه عکس، یک فضاپیمای باری به ایستگاه فضایی متصل است که H-II Transfer Vehicle-9 نام داشته و متعلق به JAXA (آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن) است.

Top