درخشش سبز خورشید، ماه، زهره، عطارد

درخشش سبز خورشید، ماه، زهره، عطارد


اگر در یک روز صاف، غروب خورشید را در یک افق باز زیرنظر بگیرید ممکن است درست در لحظه ای که خورشید از نظر ناپدید می شود، درخششی سبز رنگ به چشمتان بخورد. این درخشش سبز در اثر شکست پرتوهای نوری که مسیری طولانی در جو حرکت کرده اند ایجاد می شود. طول موج های کوتاه تر، قوی تر از طول موج های بلندی مانند قرمز می شکنند و جداسازی رنگ ها باعث ایجاد رنگ سبز در آخرین قسمت های قابل مشاهده از قرص خورشید می شود. دیدن درخشش سبز ماه و قرص کوچک زهره و عطارد بسیار سخت تر است. اما یک تلسکوپ یا لنز تله فوتو و دوربین می توانند در رصد این پدیده جوی در نزدیکی های افق کمک بزرگی به ما کنند. عکس امروز، نتیجه عکاسی از این پدیده از جزیره سیسیل است. عکس مربوط به خورشید در 18 مارس 2019 و عکس مربوط به ماه در 8 ماه مه 2020 ثبت شده است. همچنین فریم های پائینی که متعلق به زهره و عطارد است در نزدیکی افق غربی در 24 ماه مه عکاسی شده اند.


Top