تصویر نجومی روز ناسا: ملاقات دنباله دار آبی با ستاره های آبی

تصویر نجومی روز ناسا: ملاقات دنباله دار آبی با ستاره های آبی


چه چیزی در تصویر، در حال حرکت به سمت خوشه پروین است؟ به نظر میآید دنباله دار

C/2016 R2

یا پن استارز باشد. البته این تصویر ظاهر فریبندهای دارد.


در قسمت راست تصویر، خوشه پروین معروف در دوردست ها و پس زمینه عکس وجود دارد که توسط نور آبی ستاره های بزرگ و جوان احاطه شده است. در سمت جپ تصویر، دنباله دار پن استارز را میبینیم که به ملاقات قسمت درونی منظومه شمسی آمده است.


دنباله دار پن استارز، توده ای یخی و چرخان از قسمت بیرونی منظومه شمسی است که در حال حاضر دنباله ای یونی آبی رنگی را همراه دارد. این رنگ آبی به خاطر افزایش غیرعادی کربن مونوکسید یونیزه شده در دنباله دار است.


دنباله دار پن استارز در واقع در حال حرکت به سمت بالای تصویر میباشد و دنباله یونیاش پشت به خورشید است، همچنین تحت تأثیر باد خورشیدی پیچیدهای قرار دارد؛ ذراتی که از خورشید به بیرون پرتاب میشوند.


این دنباله دار را میتوان با یک تلسکوپ کوچک هم مشاهده کرد. با وجود اینکه در اوایل ماه می (اواسط اردیبهشت)، دنباله دار به نزدیکترین فاصلهاش به خورشید میرسد، اما با دور شدنش از زمین در حال محو شدن از آسمان ماست.


See Explanation.  Clicking on the picture will download
 the highest resolution version available.


برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید


منبع: ناسا


Top