گرداب شفق قطبی بر فراز ایسلند

گرداب شفق قطبی بر فراز ایسلند


1401/01/16


The featured image depicts a bright aurora that 
occurred over Iceland in March. The curvature of the
aurora makes it look like a vortex.
Please see the explanation for more detailed information.
A Vortex Aurora over Iceland
Image Credit & Copyright: Christophe Suarez

  خیر، خودرو در خطر مکش توسط گرد باد  بزرگ آسمان به فضا نیست.  گرداب واقعاً یک شفق بزرگ قطبی است، و از آنجایی که شفق‌های قطبی در اثر برخورد ذراتی با زمین از فضا ایجاد می‌شوند، خلأ ایجاد نمی‌کنند. این نما از شفق قطبی که به سرعت در حال گسترش است، ناشی از یک پرتاب جرم تاجی از خورشید است که از نزدیکی زمین عبور کرده است تا موجی در مگنتوسفر ایجاد کند. قسمت‌های قرمز بالای شفق در ارتفاع بیش از 250 کیلومتری با درخشش قرمز آن ایجاد می‌شود که توسط اکسیژن اتمی اتمسفر که مستقیماً توسط ذرات ورودی انرژی می‌گیرد، ایجاد می‌شود. قسمت‌های سبز پایینی شفق با ارتفاع بیش از 100 کیلومتر با درخشش سبز آن ایجاد می‌شود که توسط اکسیژن اتمی اتمسفر ایجاد می‌شود که به‌طور غیرمستقیم در اثر برخورد با نیتروژن مولکولی با انرژی اولیه ایجاد می‌شود. زیر ۱۰۰ کیلومتر، اکسیژن اتمی کمی وجود دارد، به همین دلیل است که شفق های قطبی به طور ناگهانی به پایان می رسند. استوانه های متحدالمرکز یک تاج شفق قطبی چشمگیر را که از کناره دیده می شود به تصویر می کشند. تصویر برجسته از یک نوردهی 3 ثانیه ای که در اواسط ماه مارس بر فراز دریاچه میواتن در ایسلند گرفته شده است، ایجاد شده است.

Top