PDS 70: قرص، سیارات، و اقمار


امتیاز تصویر: VLT/MUSE (ESO); M. Benisty et al.

قرص بزرگ این تصویر نیست که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. گرچه این قرص بزرگ که در حال  شکل‌گیری سیاره در پیرامون ستاره‌ی  PDS 70 است به وضوح ثبت شده است و به تنهایی هم بسیار جالب است. همین‌طور این سیاره‌ی سمت راست، درست داخل قرص بزرگ، هم نیست که بیشتر در مورد آن صحبت می‌شود. گرچه سیاره‌ی  PDS 70c که به تازگی شکل گرفته و جالب اینکه از نظر اندازه و جرم شبیه مشتری است. بلکه تکه‌ی منطق اطراف سیاره PDS 70c است که سروصدا ایجاد کرده است. تصور می شود که این تکه‌ی خودش هم قرصی  از گرد و غبار است که در حال تشکیل اقمار است - و تاکنون هرگز دیده نشده بود. این تصویر را آرایه‌ی میلی‌متری بزرگ آتاکاما (ALMA) شامل66 تلسکوپ رادیویی در صحرای مرتفع آتاکاما در شمال شیلی گرفته است. بر اساس داده‌های ALMA ، ستاره‌شناسان تصور می‌کنند که این قرص فراخورشیدی که در حال شکل‌گیری اقمار است، شعاعی شبیه به مدار زمین ما دارد و ممکن است روزی سه قمر به اندازه‌ی ماه (قمر زمین) تشکیل دهد- به نظر می‌رسد این اقمار نباید از چهار قمر معروف مشتری ما متفاوت نباشند.


Top