M57: سحابی حلقه از دید هابلامتیاز تصویر: NASAESAHubble Legacy Archive  پردازش: Judy Schmidt

به جز حلقه‌های زحل، سحابی حلقه (M57) احتمالاً معروف‌ترین جرم حلقه‌ای شکل در آسمان باشد. ظاهر آن به خاطر زاویه دید ما به آن است. نقشه‌برداری اخیر از ساختار سه‌بعدی این سحابی درحال گسترش که تلسکوپ هابل انجام داده است، نشان می‌دهد که با سحابی نسبتاً چگالی روبرو هستیم و حلقه‌هایی دونات‌شکل اطرافش ابری از گاز درخشان به شکل توپ فوتبال آمریکایی در مرکز آن قرار گرفته است.  از سیاره‌ی زمین، محور طولی این توپ فوتبال این سحابی قابل مشاهده است و حلقه‌های آن رو به ما قرار است، در این نمونه‌ی از سحابی سیاره‌نما، مواد درخشان از سیارات به وجود نمی‌آیند. در عوض، پوشش گازی سحابی، نشان‌دهنده‌ی خروج لایه‌های بیرونی ستاره‌ای در حال مرگ است، ستاره‌ای که زمانی شبیه خورشید بوده است و اکنون نقطه‌ی کوچک نورانی در مرکز سحابی دیده می‌شود. تابش فرابنفش شدیدی از اتم‌های یونیزه‌شده و داغ ستاره‌ی مرکز که به شکل گاز هستند، مشاهده می‌شود. سحابی حلقه، حدوداً یک سال نوری گسترگی دارد و در فاصله‌ی 2000 سال نوری از ما قرار گرفته است.Top