سه‌تکه‌ی زیباامتیاز تصویر و حق نشر: Mike Selby

سحابی زیبای سه ‌تکه یکی از استثناهای مطالعات کیهان‌شناسی است. این سحابی که به نام M20  هم شناخته می‌شود، 5 هزار سال نوری دورتر به طرف صورت‌فلکی قوس که سحابی‌های زیادی را در دل خود جای داده است، قرار دارد. سه‌تکه، که یکی از نواحی شکل‌گیری ستاره‌ها در صفحه‌ی راه شیری ما است، نمایان‌گر سه نوع مختلف سحابی‌ها است؛ ناحیه‌ی سرخ سحابی نشری است که با نور اتم‌های هیدروژن منتشر می‌شود، ناحیه‌ی آبی سحابی بازتابی است که براثر بازتاب نور ستاره‌ها بر غبار به‌وجود می‌آید و سحابی تاریک که ابرهای غباری متراکم به صورت توده‌ای تیره دیده می‌شوند. اما خطوط غباری ناحیه‌ی نشری سرخ و درخشان آن‌را  تقریباً به سه تکه‌  تقسیم کرده است، به درستی نام شایسته‌ی سه‌تکه را به این سحابی داده‌اند. اما در این نمای واضحِ  رنگی، غبار آبی سحابی بازتابی پیرامون سحابی نشری سرخ را هم احاصه کرده است. در تصاویر نمای نزدیک تلسکوپ فضایی هابل از این ناحیه، ستون‎‌های و جت‌هایی که به وسیله‌ی ستاره‌های تازه متولد شده ایجاد شده‌اند در پایین و چپ مرکز سحابی نشری دیده می‌شوند. پهنای سحابی سه تکه حدود 40 سال نوری است . این سحابی که خیلی نورکم‌تر از آن است که با چشم دیده شود، ناحیه‌ی به اندازه‌ی یک قرص ماه  را در آسمان زمین پوشانده است.Top